00656.HK --

グローバルパートナー

 • グローバルパートナー
 • 科学イノベーションパートナー
 • クリエーティブパートナー
 • 名匠パートナー

2016年1月11日、復星はグローバル・パートナー計画を正式にスタートさせました。復星最高レベルのエリート人材バンクとして、グローバル・パートナーは復星文化の価値観の伝承、戦略実行及び業務の持続的かつ安定的な発展のための組織保障であり、復星組織を効率的、フラット化で、融通で知的な企業に進化し続けるための制度保証でもあります。

 

 • Guo Guangchang

 • Wang Qunbin

 • Chen Qiyu

 • Xu Xiaoliang

 • Qin Xuetang

 • Gong Ping

 • Zhen HUANG

 • Jorge Magalhães Correia

 • Li Haifeng

 • Vincent Li

 • Pan Donghui

 • Jim Qian

 • William Tang

 • WANG Jiping

 • Yao Fang

 • Franz Josef Hahn

 • Zhang Houlin

 • Joann Cheng

 • Dong Ya

 • GAO Min

 • Julia Gu

 • Wilson Jin

 • QIAN Shunjiang

 • Kevin Shi

 • Jeff Shi

 • Wen Xiaodong

 • Edwin Zhang

 • Henri Giscard d’Estaing

 • Wu Yifang

 • Huang Yixin

 • Takuya Yamada

 • Allen Wang

 • ZHU RUIRONG

 • Scott Liu

 • Michael Bentlage

 • Peng Yulong

 • Wang Changying

 • Xie Dazhi

 • Robert Laurence

 • Ravi Penmesta

 • Zeng Ming Guang

 • John Liu

 • Rogério Henriques

 • WANG Yifei

 • CAO Minglong

 • YAO Yongkuan

 • HE Chuan

 • DONG Yan

 • SHAO Renzhi

 • LIANG JUN

 • Huang Jian

 • Bo Gao

 • Tristan Pfurr

 • Lipu Wang

 • Mingdong Liu

 • Mr. XU Xiaochun

 • Xiaolei Chi

 • Christian Wrede

 • Chen Guoping

 • Li Sha

 • Wu Yifei

 • Gangyong Cong

 • CV-OU Yangyong

 • Mike Xu

 • Michael Huang

 • Grace Liu

 • Tang Jianlong

 • Qiang Liu

 • Kang Cheng

 • Zhu Jin

 • Elvis Liu Mingtao

 • BO Wei

 • Antoine De Oliveira E Castro

 • Eric Chan

 • FANG Jianhong

 • Mr. Tang

 • Zhang Chunling

 • Mr. Mao Xianghua

 • Song Weifeng

 • Lin Lin

 • Qiu Xifei

 • Ni Qiang

 • Bryan Chen

 • Yue Chen

 • Yuebo Li

 • Stella Hao

 • Ruohan Fan

 • Wenkui Zhu

 • Shi Zhe

 • Shen Yun

 • Zhou Zhigang

 • Jenny Shao

 • Matthew Guo

 • Wu LinGuang

 • Guan Xiaohui

 • Jason Chen

 • Wang Kexin

 • Aimin Hui

 • Shengli Li

 • Dr. Weibo Wang

イノベーションパートナーは復星エコシステムの最先端のイノベーション人材とリソースを集め、科学技術の発展、イノベーション・クリエーティブと名匠の三つの内容に分けられ、復星が「イノベーション駆動型家庭消費産業集団」に向かって進む道の重要なマイルストーンとなります。

 

 • 回爱民

 • 梅璟萍

 • 张跃建

 • 毋丽君

 • 孔德力

 • 周放

 • 许田

 • 王为波

 • 姜伟东

 • 曾庆平

 • 文良柱

 • 李世荣

 • 杨志军

 • 孙非

 • 肖振宇

 • Dr.C.S.Venkatesan

 • 房劬

 • 郭春泰

 • 楚觉非

 • 翟文

 • Gerrit Forster

 • 郭风芳

 • Dr. Ze'evi Ma'or

 • 吴培荣

イノベーションパートナーは復星エコシステムの最先端のイノベーション人材とリソースを集め、科学技術の発展、イノベーション・クリエーティブと名匠の三つの内容に分けられ、復星が「イノベーション駆動型家庭消費産業集団」に向かって進む道の重要なマイルストーンとなります。

 

 • 布鲁诺·西亚利

 • Zoe Turner

 • 张春玲

 • 郭琰峰

 • 亚历山大·科罗

 • Phil Taylor

イノベーションパートナーは復星エコシステムの最先端のイノベーション人材とリソースを集め、科学技術の発展、イノベーション・クリエーティブと名匠の三つの内容に分けられ、復星が「イノベーション駆動型家庭消費産業集団」に向かって進む道の重要なマイルストーンとなります。

 

 • 李媛

 • 陆亚明

 • 王时佳

 • 游玉敏

 • 罗玉麟

 • 侯桂林

 • 田浩